Všeobecné obchodní podmínky
TUBOTECH spol. s r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TUBOTECH spol. s r.o.,
  IČ: 28307941, se sídlem Brno, Červené vrchy 714, PSČ 664 62 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 59995 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo odběratel (dále jen „kupující“).
 2. Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je kupní smlouvou a je závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. 
 2. Objednávku zboží provádí kupující písemně a pošle ji prodávajícímu elektronickou poštou na kontaktní spojení prodávajícího uvedená v záhlaví těchto VOP. Objednávka musí obsahovat označení kupujícího a prodávajícího, přesné označení zboží dle katalogu, počet kusů, jméno a příjmení oprávněné osoby, která objednávku jménem kupujícího učinila.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:
  a) pozastavení nebo omezení prodeje ze strany prodávajícího (např. zboží se již nevyrábí nebo nedodává) nebo
  b) došlo k výrazné změně ceny zboží u prodávajícího o více jak +10 %.
 4. V případě, že dojde ke zrušení objednávky dle odstavce II., bodu č. 3. a kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 5. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.

III. Dodací podmínky, lhůty a vyšší moc

Dodací podmínky

 1. Kupující zároveň s „Potvrzením objednávky“ určí místo dodání zboží a adresu příjemce zboží (podmínka pro případnou úhradu nákladů).
 2. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu změnu přepravních dispozic.
 3. Kupující zajistí volný a bezpečný příjezd pro dopravní prostředek a nasměrování na místo určení, zvláště pokud by se jednalo o staveniště.
 4. Kupující se zavazuje učinit ustanovení bodů 1., 2. a 3. článku III. těchto VOP výslovně součástí své smlouvy s třetími osobami, bude-li toho třeba k splnění těchto závazků prodávajícím. Při porušení této povinnosti zaniká závazek prodávajícího k dodání zboží. Kromě toho je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dopravou, které prodávající vynaložil, když smluvně převzal povinnost zajistit dopravu zboží. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu jiné vzniklé škody. Pokud kupující změní zadané dispozice po jejich udělení, ponese veškeré tím vzniklé náklady sám.
 5. Dodání zboží se uskuteční vozidly, která zajišťují dopravu na základě smlouvy s prodávajícím nebo převzetím ze strany kupujícího. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn určit dopravní prostředek a plně využít jeho ložný prostor.
 6. Bude-li doprava zboží zajišťována prodávajícím, je kupující povinen zajistit, aby náklad mohl být bez prodlení v místě určení vyložen a aby vozidla mohla místo vykládky opět opustit; dále je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží byla přítomna osoba kupujícího zmocněná k převzetí zboží. Zmocněná osoba určí místo vykládky, provede kontrolu neporušenosti zboží a podepíše dokumenty provázející zásilku. Porušení těchto povinností opravňuje prodávajícího k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy a k nárokování náhrady škody, zejména nákladů vzniklých za dopravu zboží.
 7. Bude-li doprava zboží zajišťována kupujícím, kupující se zavazuje zajistit, aby technické vybavení vozidla, určeného k odvozu zboží, bylo vhodné pro přepravu nákladu.
 8. Nakládka zboží a jeho doprava musí být provedena odborně způsobilými osobami. Převzetí zboží k dopravě bude provedeno u prodávajícího v pracovní době do osmi (8) pracovních dnů po vyzvání. Pokud dopravce nepřistaví vozidlo u prodávajícího řádně a včas, prodávající není v prodlení s dodáním zboží a kupující ztrácí nárok na včasné dodání. Je tedy na kupujícím, aby v tomto směru poučil dopravce, případně příjemce zboží o jejich povinnostech při nakládce, případně vykládce zboží.
 9. Pokud je kupujícím společnost, považuje prodávající právní i faktické jednání osob, které prohlásí, že jednají jako zmocněnci kupujícího (zejména zaměstnanci), předloží hodnověrné doklady, popř. podají informace svědčící o tom, že jednají za podnikatele. Pokud kupující odmítne zboží převzít či jinak svým jednáním zmaří či zpozdí převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu celou vyúčtovanou kupní cenu, plné dopravné a nahradit kupujícímu veškerou vzniklou škodu.
 10. Ke každé dodávce zboží je prodávajícím vystaven a přiložen dodací list nebo faktura. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a převzetí zboží potvrdit podpisem oprávněné osoby na dodacím listu. Takto potvrzený dodací list je kupující povinen předat dopravci a/nebo zaslat dodavateli.
 11. Kupující souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajů (zejména adresy, jména, telefonu a e-mailu kontaktní osoby) pro dopravní a servisní účely.

 

Dodací lhůty

Prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou konkrétní dodací termíny. Pokud dodací termíny nejsou upraveny smluvně, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží v co nejkratší lhůtě. V případě nedodržení smluvně dohodnutých dodacích lhůt je prodávající povinen toto kupujícímu včas oznámit a sdělit mu důvod opožděného dodání. Při prodlení v dodání zboží kupující písemně stanoví přiměřený náhradní termín dodání zboží. Po uplynutí náhradního termínu je kupující oprávněn písemným prohlášením od smlouvy odstoupit. Jiné nároky vzniklé odstoupením od kupní smlouvy jsou, pokud to zákon dovoluje, vyloučeny. Pokud prodávající nezaviní prodlení v dodání zboží, je oprávněn zboží dodat po odpadnutí překážky, která mu v dodání zboží bránila.

Vyšší moc

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo přerušení dodávek zboží, způsobených zásahem vyšší moci v provozu prodávajícího nebo některého z jeho dodavatelů, příp. přepravce. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoliv z nich brání v plnění jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.

IV. Kupní cena

 1. Kupní cena za zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího (dále jen „Ceník“). Na požádání prodávající zašle kupujícímu platný ceník zboží v tištěné nebo elektronické podobě. 
 2. K ceně stanovené dle předchozích odstavců budou připočítány expediční náklady a náklady dopravy. 

V. Splatnost kupní ceny

 1. Fakturu ve dvojím vyhotovení posílá prodávající kupujícímu samostatně nebo spolu se zásilkou. Po obdržení faktury je kupující povinen si kupní cenu na daňovém dokladu ihned zkontrolovat. Případné námitky proti výši kupní ceny musejí být uplatněny nejpozději do tří dnů od převzetí daňového dokladu.
 2. Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen fakturu – dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží, jedno podepsané vyhotovení faktury je kupující povinen vrátit prodávajícímu.
 3. Kupní cena je splatná buď zálohově bezhotovostním převodem předem nebo tzv. dobírkou v hotovosti dopravci při dodání zboží. Před zaplacením kupní ceny není prodávající povinen kupujícímu zboží dodat.
 4. Formu úhrady volí kupující; zvolí-li úhradu bezhotovostním převodem, zašle mu prodávající zálohovou fakturu některým ze způsobů pro zasílání objednávky. Lhůty pro dodání zboží se v tomto případě počítají ode dne připsání celé kupní ceny včetně DPH, nákladů na dopravu a expedici na účet prodávajícího.

VI. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

 1. Pro stanovení nároků kupujícího z vad zboží se použijí ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím a za vady za jakost, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba je uvedena na faktuře a/nebo v záručních podmínkách.
 3. Kupující je povinen vady, na něž se vztahuje záruka prodávajícího za jakost, prodávajícímu písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění. Oznámení vady (reklamace) musí obsahovat uvedené doložené údaje: přesné označení zboží, druh vady, případně jak se vada projevuje, číslo dodacího listu a foto/video dokumentaci. Kupující je povinen zabezpečit uchování a oddělené skladování zboží do vyřízení reklamace. V případě, že zboží již bylo použito, zajistí kupující možnost jeho prošetření v místě jeho použití.
 4. Prodávající odpovídá za zjevné a skryté vady, které má zboží v okamžiku přechodu na kupujícího, které jsou u dodaného zboží zjištěny v průběhu záruční doby, a které byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Kupující je povinen předat pokyny prodávajícího k instalaci a užívání výrobku v plném rozsahu svým odběratelům. Jestliže takto neučiní a v důsledku jeho jednání vznikne škoda, potom prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení pokynů dodavatele ze strany třetí osoby. Kupující je povinen zboží ihned při dodání, případně převzetí, svědomitě prohlédnout a případné zjevné vady, zejména poškození, nedostatky, chybějící části nebo nesprávné množství zboží, pokud se nejedná o částečnou dodávku, si nechat potvrdit od dopravce na přepravních listinách. Bez zbytečného odkladu je kupující povinen tyto vady, nedostatky v dodávce, oznámit prodávajícímu, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Zjištěné mechanické poškození zboží při jeho převzetí od dopravce řeší kupující s dopravcem. Vady, které nemohly být při okamžité, důsledné a svědomité kontrole zjištěny, je kupující povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Reklamaci na záměnu sortimentu, početní rozdíl, nekompletnost dodávky, nedostatky v balení, chybné údaje na faktuře/dodacím listu je nutné uplatňovat bez zbytečného odkladu po obdržení zboží. V případě reklamace vady způsobené přepravou ke kupujícímu je nezbytné sepsat protokol o poškození na místě nehody za přítomnosti dopravce.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečené proti zneužití. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu, který je nutný pro řádné doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům prodávajícího.
 4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li ve smlouvě nebo ve VOP ujednáno jinak, použijí se pro určení práv a povinností stran příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Smlouvy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření smlouvy obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.
 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým hmotným právem. Pro všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů jsou příslušné české obecné soudy podle příslušných procesních předpisů.
 4. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.

TUBOTECH spol. s r.o.

 

cs_CZ